Nedan listas några relevanta projektkurser (mot näringslivet, forskning eller samhället) för tekniska fysiker. Mer infomation om projektkursernas klassificering finns i utbildningsplanen. En fullständig lista över alla projektkurser vid institutionen för fysik finns här.

OBS: för att kunna inkluderas i examen i Teknisk Fysik skall projekt utföras i “stor grupp” om minst 3 personer.
Det krävs dock inte 3 studenter. Beställare/handledare/andra involverade i projektet räknas också till gruppen.

Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Kursens mål är att stärka studentens yrkeskompetens genom att utveckla förmågan att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt.

En kort informationsvideo om projekt mot näringsliv kan ses här.

Exempel på projekt (fullständig lista finns här)

  • Optimerad avfallsförbränning
  • Analys av förorening på optisk fiber
  • Beräkningsalgoritmer för 3D-mätning av stockar

Design-Build-Test (DBT)

Kursen inleds med seminarier om kommunikation, gruppdynamik, projektledning och budgetplanering. Därefter får du tillsammans med 6-7 andra studenter med stöd av en handledare utföra ett projektarbete vid något intressant företag. Varje projekt är ämnesövergripande och studenter från minst två olika ingenjörsprogram deltar i varje projekt.

Exempel på projekt (fullständig lista finns här)

Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskaplig fakultets krav för projekt. Den student som är intresserad av att genomföra kursen ska skicka ett projektförslag till kursansvarig, för godkännande. Av förslaget ska framgå vad som ska göras, hur det ska göras och av vilka det ska göras. Projektet ska syfta till förbättring av civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik.

Exempel på projekt (fullständig lista finns här)

Forsknings- och utvecklingsprojekt inom Teknisk Fysik

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskapliga fakultetens krav för projekt. Genom självstudier och handledning ges en introduktion till att arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete i projektform. Studenten utför arbetet tillsammans med en forskare eller inom en forskargrupp och tränar sig i att tillämpa sina kunskaper på problem som har anknytning till forsknings- och utvecklingsarbete inom teknik och naturvetenskap. Centralt i kursen är att som en del i projektorganisation samverka med forskare.