Avslutade kvalitetsprojekt

Nedan listas de kvalitetsprojekt som utförts inom Teknisk fysik.

Kvalitetsprojekt från och med 2020

Utveckling av Teknisk fysiks program-Canvas för granskning av individuell studieplan

Krister Wiklund

Beskrivning: Individuella studieplaner (ISP) har under lång tid använts på Teknisk fysik som ett kursvalsstöd för studenterna och som en verktyg för programledningen vid kursgranskning inför examensarbete och inför examen.

Under ht21 förändrade Examensenheten riktlinjerna för hanteringen av tillgodoräknande på Teknisk fysik, och som en följd av detta tvingades programledningen göra om sina rutiner både för tillgodoräkning och hanteringen av ISP. Programledningen valde att bygga ISP-kommunikationen mellan student och ledning runt en program-Canvas-sida som utvecklades under januari 2022.

Teknisk fysiks program-Canvas ger studenterna möjlighet att på ett enkelt sätt lämna in sin ISP för bedömning vid examensarbete och examen. Studenterna kan dessutom via sidan lämna in en ansökan om att i sin examen få med kurser som inte finns inskrivna i utbildningsplanen, vi kallar detta för Kategorisering Av Icke-Programkurser (KAIP). På Canvas-sidan finns även information om examensarbete, studievägledning, dispensprövning och utlandsstudier.

Omvärldsanalys av valbarhet på andra Teknisk Fysik program

Marcus Sundin

Beskrivning: I ledningsgruppen har det under hösten 2021 varit diskussioner angående vilka kurser som bör inkluderas i utbildningsplanen som programkurser i Teknisk fysiks profiler. Ska bara kurser som ryms i ett röda trådens blockscheman på 100% studietakt inkluderas eller bör det finnas ett större utbud? För att underlätta beslutet skall kvalitetsamanuens 21/22 utföra en omvärldsanalys av valbarhet på övriga teknisk fysik program runt om i Sverige. Som underlag till projektet skall teknisk fysik program i Sverige analyseras samt även program av typen ”Teknisk fysik och elektroteknik” eller motsvarande. Underlag för analysen ska vara den information som de olika lärosätena visar upp på sin webb.

Läs slutrapporten här.

Vidareutveckling av teknikinnehåll i Teknisk fysik

Jesper Erixon, Sabina Andersson, Krister Wiklund

Kollegiala granskningen anser att Teknisk Fysik (TF) och andra civ-ing-program har för lågt teknikinnehåll. TF delar in teknikområdet i modellering och simulering (MoSi) och Mätteknik (Mät), områden som en modern civilingenjör bör bemästra. Efter vår analys med anledning av granskningen ser vi brister i hur vi utbildar i Mät inom basterminera, men att MoSi hanteras bättre. För att få balans mellan MoSi och Mät har vi därför valt ut en central baskurs ”Fysikaliska modellers matematik 10,5 hp” (FMM, ht åk 2) där vi vill göra omfattande vidareutveckling: Idag innehåller FMM omfattande inslag av tillämpad vektoranalys och MoSi- via Matlab/Comsol-labbar. Dock saknar den Mät. Inför framtiden vill vi att FMM introducerar både MoSi och Mät. Vårt förslag är att utveckla labbar där studenterna modellerar och simulerar system som även studeras i verkligheten i labbet med modern mätteknik, d.v.s. som kombinerar MoSi och Mät. Vektoranalys ska finnas kvar men inslaget bör bantas och optimeras mot behovet i de direkt följande fysikkurserna samt knyta an till kursens nyutvecklade delar. Kursen kommer att få nya FSR och nytt namn. Den ska inspirera till kommande studier och en framtid som modern civilingenjör.

Förbättrad examinationsfrekvens genom kursomstrukturering

Krister Wiklund, Maria Hamrin

Examinationsfrekvensen på Teknisk fysik är för låg och vi vill förbättra den genom ökad studiemotivation. Programledningen har tillsammans med studenter på programmet identifierat en period i programmet där studenternas studiemotivation minskar mycket, Lp3 i åk3. Just i den här delen av programmet gör de flesta studenter sina val av kommande profileringar och är därför särskilt viktig. Vi vill därför här injicera lite extra inspiration och få studenterna mer motiverade till att genomföra de sista två åren på programmet. Vår förhoppning är att detta skall förbättra programmets examinationsfrekvens. Vi planerar därför att justera befintliga kurser samt lägga in ny inspirerande kurs i lp3 åk3 och för att inte negativt påverka kurser på andra institutioner senare i programmet vill vi göra en noggrann konsekvensanalys av förändringarna.
Målet med det föreslagna projektet är att undersöka vilka effekter planerade förändringar i kursupplägget i lp3 åk3 ger, samt ta fram ett optimalt format på förändringarna.

Revidering av mall för individuell studieplan

Fritz Forsgren, Johan Fjellström, Anna Palmberger

Det finns många utbildningsvägar genom Teknisk fysik (TF). TF utvecklade därför 2019 ny mall för ISP för att underlätta för studenter att flöda genom programmet. Alla studenter måste fylla i en ISP och ISP granskas av PA inför tex exjobb (viktig hållpunkt i flödet) och examen. I detta projekt ska TF ta fram ett webbstöd för denna hantering och granskning av ISP.

Webbstöd för ISP

Lucas Hedström, Maria Hamrin

Det finns många utbildningsvägar genom Teknisk fysik (TF). TF utvecklade därför 2019 ny mall för ISP för att underlätta för studenter att flöda genom programmet. Alla studenter måste fylla i en ISP och ISP granskas av PA inför tex exjobb (viktig hållpunkt i flödet) och examen. I detta projekt ska TF ta fram ett webbstöd för denna hantering och granskning av ISP. 

Utveckling av virtuell testmiljö för ”Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik” baserad på fysikmotorn PyChrono - VT/HT20

Felix Djuphammar och Johan Jonsson

Kursen ”Inledande ingenjörskurs i teknisk fysik” avslutas med en projektvecka där studenterna får ett utvecklingsuppdrag från ett fiktivt företag. I uppdraget ingår bland annat utveckling av en landningsmodul där man behöver göra olika typer av experimentella tester av modulens hållbarhet vid landning. På grund Corona-pandemin 2020 var denna del i projektet omöjligt att genomföra och Teknisk fysik valde därför att utveckla en virtuell testmiljö baserad på fysikmotorn PyChrono. Denna användes sedan framgångsrikt som en del i projektveckan på den inledande kursen under hösten 2020.  

Bungee Boy: Python och objektorienterad programmering - VT20

Felix Djuphammar

”Det här projektet ämnar att göra det tillgängligt för studenter på programmet att lära sig grunderna i python och förstå objektorienterad programmering med en tilltalande metod. Med ett verktyg ska en student kunna lära sig själv utan behov av handledning.

För att introducera objektorienterad programmering och python som språk ämnar projektet att ta fram en kompakt men givande guide. Guiden ska kunna publiceras på teknisk fysiks hemsida och ska fungera som en fristående introduktion, där studenter själva väljer ifall de vill delta och i så fall hur mycket. För att skapa ett tilltalande upplägg utgår guiden från Matlab-momentet i Fysikaliska Modellers Matematik (friktionsbox, ostlabb, particle spring system) så att en student som läst denna kurs känner igen sig. Guiden tar sedan igenom studenten genom en ny, mycket kortare labb baserad på samma fysik.”

Teknisk Fysik Abroad - VT20

Henrik Sjöholm

Varje år åker några studenter utomlands. De har andra studenter, fysikinstitutionen, universitetet (i form av international office) och ett antal externa organisationer (t.ex. Erasmus+) som hjälp. Olika typer av utbyten och olika länder har sina egna regler och ansökningsprocesser vilket gör det svårt att veta hur man ska gå till väga. Teknisk Fysik har en egen hemsida där nuvarande och blivande studenter kan hitta information och nyheter gällande programmet. Det fungerar även som en mötesplats för olika saker som är besläktat programmet, till exempel robottävlingen. Programledningen har haft som mål att få fler Tekniska Fysiker att studera utomlands, och vill därmed göra det enklare att hitta relevant information på hemsidan. Detta kvalitetsprojekt har som syfte att utveckla hemsidan.

Omvärdsanalys om Python versus C - VT20

Lucas Hedström

På Teknisk fysik i Umeå så har stort vikt lagts på goda kunskaper inom MATLAB samt C.  Om man inte specifikt ska jobba med sådana arbetsuppgifter så kan språket kännas bökigt och omodernt – något som reflekteras i industrier, där högnivåspråk så som Java och Python är betydligt vanligare. Så frågan lyder – ska man fortsätta lära ut C eller ska man byta fokus till ett mer utbrett språk? Resurs: Arbetstimmar

Revidering av mall för individuell studieplan - VT20

Johan Fjellström, Anna Palmberger och Fritz Forsgren

En större revidering av Teknisk fysiks examensbeskrivning och utbildningsplan är på gång. Av denna anledning kommer mall och funktion för den så kallade individuella studieplanen, ISP (tidigare benämnd som examensbilaga), göras om och anpassas till Röda Trådens funktionalitet. Projektgruppen består av studenter i samarbete med
programansvariga och amanuenser. Resurs: Arbetstimmar

Kvalitetsprojekt innan 2020

Utveckling av avancerad kurs inom området Sensorteknik

Erik Näslund, Hans Forsman, Krister Wiklund
Institutionerna TFE och Fysik behöver ytterligare förbättra sina relationer kring kurssamarbete. I föreliggande projekt föreslår vi därför att institutionerna tillsammans utvecklar en kurs på avancerad nivå inom området Sensorteknik. Detta är ett område som båda institutionerna har stort intresse av; Fysik via programmet Teknisk fysik samt Master i fysik och TFE via Master i Robotik och Reglerteknik. Projektet är även intressant inför planerad/pågående översyn av TFEs kursutbud inom elektroområdet. Eftersom föreslaget arbete är över institutionsgränserna kommer vi att arbeta mer strategiskt än vid vanlig kursutveckling vilket leder till lite större kostnader. Vinsten förväntas dock bli stor med både ny kurs och förbättrade relationer där institutionerna lär sig dra nytta av varandras styrkor. Projektet kommer dessutom att undersöka näringslivets behov av kompetens inom området Sensorteknik samt
hur kurser inom området kan stötta mer generiska kurser där studenterna arbetar mot näringslivet, t.ex. Design-Build-Test, andra projektkurser och kurser inom Hållbar utveckling.

Årskursövergripande hållbarhetsutmaning – Teknisk fysik gör världen bättre

Hans Forsman, Anna Joelsson
På Teknisk fysik (F) har vi länge funderat på hur vi kan ge samhället mer tillbaka och ett projekt med arbetsnamnet Teknisk fysik gör världen bättre har diskuterats. På lärardagarna 2017 fick vi så inspiration för en bra angreppspunkt: Arkitekternas vertical workshop över alla åk samt danska studenters byggstensprototyp av återvunnen plast. Vi vill skapa en åk-överskridande 3hp challenge-projektkurs med hållbarhetstema. Studenterna ska själva identifiera, formulera och lösa ett problem utifrån ramar givna i kursen. Projekten slutrapporteras på en minikonferens som är öppen för alla, och bedöms av en expertpanel från kommun/näringsliv (bla Anna Joelsson, hållbarhetsexpert på Sweco, i F:s programråd). Kursen ska genomföras i ett pilotförsök VT18 med ca 12 studenter (2 grupper med vardera 2 studenter ur ≥3åk). Försöket är ett komplement till TekNats hållbarhetsarbete. Unikt är dock att vi testar köra projektet på tvären över flera åk. Försöket ska utvärderas och kan ligga till grund för en permanent kurs där civing-studenter vid minst 3 tillfällen under sin utbildning får jobba med hållbarhet i en åk-överskridande kurs med progression.

Strategier för 30-årsjubileet - HT17/VT18
Teknisk fysik fyller 30 år ht 2018. Under innevarande läsår ska vi ta fram strategier för jubileet nästa läsår. Om möjligt ska vi söka relevanta medel för att genomföra jubileet. Projektgruppen består av samverkansamanuens i samarbete med programansvariga. Resurs: Arbetstimmar.
Utvärdering av exjobbsrutiner - HT17/VT18
Under detta läsår ska vi utvärdera hur våra nya rutiner och styrdokument för exjobbet fungerar. Vi ska även vidareutveckla enkätutvärderingen bland student, handledare och examinator efter genomfört examenarbete. Dessutom ska vi granska genomförandet av det förberedande exjobbsseminarium vi genomför en gång per läsår, och ev. ta fram förbättringsförslag. Projektgruppen består av exjobbsansvarig i samarbete med programansvariga. Resurs: Arbetstimmar.
Kombinerade profiler - HT17/VT18
En profil är egentligen inget annat än ett genomtänkt kursblock där kurser sitter ihop (progression etc.) och pekar på en eller flera branscher, ämnesområden, yrkesroller o.dyl. I detta projekt ska vi sätta samman förslag på blockschema för kombinerade profiler. Arbetet genomförs av kvalitetsamanuens i samarbete med programansvariga. Resurs: Arbetstimmar.
Genomströmning på vt i åk 2 - HT17/VT18
Som kan utläsas ur avsnitt 2.2 så har genomströmningen på vt i åk 2 inte förbättrats trots de åtgärder vi infört de senaste två läsåren. Kurserna och deras kopplingar analyseras i detta projekt och kurslärarna involveras i arbetet. Arbetet leds av programansvarig.
Årskursövergripande hållbarhetsutmaning – Teknisk fysik gör världen bättre - HT17/VT18
Vi har sökt medel från UK för en årskursövergripande hållbarhetsutmaning. I projektet vill vi skapa en åk-överskridande 3hp challenge-projektkurs med hållbarhetstema. Studenterna ska själva identifiera, formulera och lösa ett problem utifrån ramar givna i kursen. Projekten slutrapporteras på en minikonferens som är öppen för alla, och bedöms av en expertpanel från kommun/ näringsliv (bla Anna Joelsson, hållbarhetsexpert på Sweco, i F:s programråd). Kursen ska genomföras i ett pilotförsök VT18 med ca 12 studenter (2 grupper med vardera 2 studenter ur ≥3åk). Försöket är ett komplement till TekNats hållbarhetsarbete. Unikt är dock att vi testar köra projektet på tvären över flera åk. Försöket ska utvärderas och kan ligga till grund för en permanent kurs där civing-studenter vid minst 3 tillfällen under sin utbildning får jobba med hållbarhet i en åk-överskridande kurs med progression.
Alumner: Strategier för samverkan och uppdatering av data - HT17/VT18
Vi fortsätter även vidareutveckla vår alumnsamverkan genom att ta fram strategier för hur vi ska hålla kontakt med våra alumner och hur kontaktuppgifter ska hållas uppdaterade i fortvarutillståndet. I mån av tid arbetar vi även med att uppdatera poster i alumndatat. Dessutom har vi skickat en ansökan till UK med äskande om medel till fortsatt arbete att uppdatera alumndatat i samarbete med Energiteknik.
Profilvidareutveckling: Sensorteknik med dataanalys - HT17/VT18
I detta projekt arbetar vi vidare på förstudien om vidareutveckling av profilen ”Mätteknik med industriell statistik”. Vi går på flera av utredarens förslag, t.ex. omarbeta ”Fysikaliska principer för mätgivare” amt ta fram en ny kurs “Modern elektronik” i samarbete med TFE. En ansökan om medel för att ta fram strategier runt “Modern elektronik” har även skickats till UK. Arbetet med profilen leds av biträdande programansvarig.
Progression i muntlig kommunikationsträning - HT17/VT18
I tidigare kvalitetsprojekt (finansierade av våra särskilda UKÄ-medel) tog vi fram en första version av bedömningskriterier och rutiner för progression i skriftlig kommunikationsträning i baskurserna på institutionen för fysik. I det aktuella projektet jobbar vi vidare för att skapa ännu bättre rutiner och progression samt förankra detta hos studenter och lärare. Syftet är att förbättra studenternas träning i rapportskrivning och förbereda för de avancerade kurserna. Projektgruppen består av Magnus Andersson och programansvariga. Kurslärare involveras även i arbetet. Resurser: Institutionen för fysik bekostar projektet.
Bedömningskriterier och rutiner för tentamensrättning - HT17/VT18
I projektet ingår att ta fram enhetliga rutiner och kriterier att använda vid rättning av tentor på institutionen för fysik. Det framtagna materialet ska förankras hos lärare och förmedlas till studenter för att tydliggöra kriterier samt för att motivera till förbättrad djupinlärning. Projektgruppen består av Magnus Andersson och programansvariga. Resurser: Institutionen för fysik bekostar projektet.
Framtidens Teknisk fysik - VT15
I detta projekt kommer vi att blicka framåt. Hur kan vi använda lite av de erhållna medlen för att investera för framtiden? Hur kan vi bli bättre på att synas utåt och marknadsföra oss själva? Vad ska vi göra för att även vid nästa nationella utvärdering erhålla högsta möjliga utlåtande? Dessa är några av de frågor vi ska försöka att behandla i detta del-projekt. Några av de insatser vi planerar är:

  • Inventera våra marknadsföringsvägar och föreslå nya samt analysera vilka innovativa utvecklingsmöjligheter det finns för Teknisk fysik i framtiden.
  • Teknisk fysik gör världen bättre. Många av våra tekniska fysiker hamnar efter examen på positioner inom arbetslivet där de har möjlighet att påverka världen positivt genom utveckling av ny teknik eller genom att driva projekt som förbättrar vårt samhälle. Vi vill naturligtvis redan under utbildningen skapa en medvetenhet kring detta hos studenterna och kommer i detta projekt undersöka hur vi kan implementera tänket i aktiviteter på programmet. Inom projekten avser vi att jobba både mot studenter och mot alumner. Studenter ska få lära sig att reflektera bättre över sina insatser i projekt, och mot alumner vill vi skapa en tvåvägskommunikation om hur ingenjörers jobb kan göra världen bättre (t.ex. genom utskickade nyhetsbrev och genom alumnenkäten).
  • Årsövergripande projekt. I början av vt15 besökte 18 av våra tekniska fysiker CERN och några andra närliggande institutioner. Inspirerade av besöket ville studenterna vid hemkomsten starta igång ett projekt där man under ett år eller två ämnade bygga en mini-partikelaccelerator. Studenter från flera årskullar, både teoretiskt och experimentellt inriktade, var mycket engagerade. Vi vill därför ta tillfället i akt och använda engagemanget för att prova konceptet med studentprojekt som löper över längre tid och med mixade årskullar och studentkategorier.

Årshögtid med examensceremoni. HT 2014 genomförde Teknisk fysik sin första årshögtid med examensceremoni. Vi kommer att analysera detta arbete och utarbeta rutiner så att detta evenemang blir ett årligt återkommande evenemang på programmet, och som kan uppgraderas till 5-årliga jubileer (nästa gång är 2018 då programmet fyller 30 år). Speciellt behöver vi analysera hur ekonomin för högtiden kan garanteras i framtiden.

Förbättring av programmets allmänna ingenjörskurser - VT15
På programmet är det sedan länge känt att det finns problem inom allmänna ingenjörskursområdet (AI). AI-kurser har ofta en annan tyngd inom de nationella målen för ”Färdighet och förmåga” samt ”Värderingsförmåga och förhållningssätt”, medan de mer traditionella baskurserna och profilkurserna ofta fokuserar mer på ”Kunskap och förståelse”. Flertalet av dessa breddande AI-kurser kräver i princip att studenterna redan är ansvarstagande individer som vill och kan ta ansvar över sin egen utbildning och som vill utvecklas både personligt och professionellt. Dock är det ofta ett välkänt problem att studenterna inte är fullt så ansvarstagande som man skulle önska. Som kurslärare är det inte ovanligt att man t.ex. möts av frågor av typen ”kommer det på tentan?” eller ”ingår det i kursen? Vi kommer specifik att fokusera på vidareutveckling av ett urval av AI-kurser. Dels tänker vi satsa på kurser inom projektledning och projektarbete. Dessa kurser är ytterst viktiga för Teknisk fysik. De är krav för examen och de bidrar mycket till studenternas personliga och professionella utvecklingsprocess. Dessa kurser fungerar som en röd tråd genom programmet där aspekter från hela CDIO-kedjan behandlas (”Conceive–Design–Implement–Operate” av produkter, processer, system och tjänster, d.v.s. det man förväntar sig att en civilingenjör generellt jobbar med).

Projektledningskurs
Minst 7,5 hp inom projektledning är idag ett krav för examen från Teknisk fysik (samt alla andra civilingenjörsprogram på Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet). Det är därför viktigt att en kurs i projektledning finns möjlig att läsa under alla fyra läsperioder. Läsåret 2014/2015 finns tyvärr ingen projektledningskurs tillgänglig i läsperiod 4, vilket är olyckligt. T.ex. så drabbas sjukhusfysiker som har ett väldigt uppstyrt blockschema när de inte kan läsa projektledning under den period som var planerad. I detta delprojekt planerar vi att vidareutveckla befintlig projektledningskurs i samarbete med Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Syftet är att ta fram en ny variant av kursen som bygger på moderna verktyg och lärmetoder (webbundervisning, blended learning och motsvarande) för att utveckla en kurs som studenterna lättare kan läsa när de har utrymme i blockschemat.

Kurser i samverkan med näringsliv/samhälle
För kurserna ”Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet” har ett antal förbättringsförslag framkommit under tidigare analyser. I detta delprojekt avser vi att vidareutveckla dessa kurser. Bl.a. ska krav för skriftlig och muntlig rapportering höjas och ett bättre system för feed-back från rättande lärare ska utvecklas. Ett bättre webb-stöd för kursen ska införas (system för information om projekt såväl som för att följa studenterna i deras projektarbete). Vidare så vill vi i ett pilotförsök testa ett nytt moment i samverkanskurserna där studenterna ska få träna sin förmåga att analysera och argumentera runt ett antal viktiga samhällsperspektiv. Slutligen så ska kursplanen uppdateras.
I samband med detta projekt ska vi även göra en ordentlig inventering av Teknisk fysiks kontakt med näringsliv och samhälle (både inom ordinarie kursverksamhet och inom annan verksamhet såsom utbildningsmässor osv.). Förslag för hur vi ska förbättra kontakten med näringsliv/samhälle ska även tas fram.

Numeriska metoder
Kursen Datorstrukturer och algoritmer (DOA) ges av institutionen för datavetenskap. Detta är en kurs som många studenter (främst i åk 3) tycker är en nyttig allmän ingenjörskurs. Kursen ger bl.a. bra förkunskaper för de som vill profilera sig mot beräkningsfysik. Tyvärr så ges DOA:n i dagsläget i läsperiod 3 då åk 3 läser baskurser på 100 % f.o.m. VT 2016. Bara studenter som väljer att läsa utökad studietakt har därför tillgång till kursen. Vi planerar därför att vidareutveckla en kurs i DOA tillsammans med institutionen för datavetenskap. Syftet är att kunna ge en variant av kursen (sannolikt på webbformat) som ska kunna läsas under annan tid än läsperiod 3. I vidareutvecklandet av kursen ämnar vi även att se över det ingående materialet så att det bättre passar för studenter på Teknisk fysiks senare år.

Förbättring av Teknisk fysiks profiler - VT15
Programmet arbetar ständigt med att granska och förbättra programmets profiler inom ramen för de resurser som finns tillgängliga på resp. kursgivande institution. Med hjälp av fjolårets medel satsade vi specifikt på Beräkningsfysik; Mätfysik + Medicinsk fysik; Nanoteknik; Rymd- och astrofysik. I år fortsätter vi jobba med profilerna och tar då itu med: AMO (atom, molekyl och optisk fysik), Finansiell modellering samt Medicinsk fysik.

AMO (atom, molekyl och optisk fysik)
AMO är en profil som bygger mycket på avancerade laborationer. Efter inledande kontakt med huvudlärare inom AMO har vi kommit fram till att ett stort problem för profilen är att studenterna som läser denna profil inte är tillräckligt bra på att skriva de avancerade laborationsrapporter som krävs för AMO:s laborationsverksamhet. Vi planerar därför att åtgärda detta genom att vidareutveckla momentet inom laborationer och rapportskrivande på baskursen Grundläggande mätteknik som i princip alla studenter läser innan de börjar på AMO. AMO-lärarnas erfarenhet från profilen kommer att användas för att identifiera de krav som vi måste ställa på studenterna vid rapportskrivning på ”Grundläggande mätteknik”. Rutiner, instruktioner, kriterier etc. kommer därefter att utvecklas av rutinerade lärare/handledare, för att sedan testas på kurstillfället HT 2015. Speciellt viktigt är det att säkerställa att handledare och lärare fortsätter att bibehålla den avsedda nivån på rapportskrivning även i framtiden.

Finansiell modellering
Vi planerar att identifiera och knyta ett nätverk (eller någon form av enklare branschråd) till profilen. Nätverket/rådet ska ges insyn i profilen för att säkerställa att den håller rätt kvalitet och förbereder studenterna väl för arbetslivet. Nätverket ska även användas inom ramen för våra projektkurser för att på så vis skapa en light-version av trainee-verksamhet för studenter som läser finansiell modellering. Rutiner ska dessutom utvecklas för att garantera att nätverket/rådet hela tiden är aktuellt och för att liknande nätverk i framtiden även ska kunna knytas till programmets övriga profiler.

Medicinsk fysik
Den medicinska fysiken (sjukhusfysik och medicinsk teknik) spelar stor roll för Teknisk fysik sedan en lång tid tillbaka. I detta delprojekt avser vi speciellt att fokusera på den problematik som finns p.g.a. att kursen ”Atom och kärnfysik” dubbelklassas i Teknisk fysiks utbildningsplan. I dagsläget räknas den som allmän ingenjörskurs för vanliga tekniska fysiker, medan de studenter som avser att även ta ut en examen i sjukhusfysik får räkna den som baskurs i fysik. Vi kommer att analysera de kurser som berörs, föreslå åtgärder samt göra ändringar på kursnivå som förhoppningsvis resulterar i att dubbelklassningen upphör.

Teknisk fysiks basterminer – Laborativ färdighetsträning - VT15
Teknisk fysik delar in sitt teknikområde i två delar: Modellering och simulering (MoSi) och Mätteknik (Mät). Dessa två områden återspeglas i både baskurser och profileringskurser. I en kedja av kurser under basterminerna tränas studenterna inom både MoSi och Mät som en förberedelse till de mer avancerade studierna under de avslutande profilterminerna. I detta delprojekt kommer vi speciellt att vidareutveckla den laborativa färdighetsträningen inom såväl MoSi som Mät. De kurser som berörs i första hand listas nedan.
MoSi: Programmeringsteknik, Klassisk Mekanik, Fysikens matematiska metoder, Teknisk beräkningsvetenskap I, Fysikaliska modellers matematik och Elektrodynamik.
Mät: Metoder och verktyg för ingenjörer, Klassisk mekanik, Vågfysik och optik, Elektromagnetismens grunder, Kvantfysik, Kvantmekanik I, Termodynamik, Grundläggande mätteknik, Fasta tillståndets fysik (FTF).
Alla kurser kommer inte att kunna behandlas inom omfånget för det förslagna projektet. Istället kommer vi att fokusera på några utvalda och lämpliga kurser (urval görs på basis av de tre punkterna nedan). Kursernas sammanhang och innehåll inom området kommer att analyseras och åtgärder föreslås samt genomföras. Vi kommer speciellt att titta på:

  • Genomtänkt progression vad gäller färdighetsträning i och mellan de olika kurserna. (Vad vill vi att studenterna tränas i och i vilka kurser ska detta göras?)
  • Hur studenterna utbildas i att skriva rapporter, vilka krav som ställs och hur arbetet examineras. (T.ex. information till studenter och handledare, mallar, rättningskriterier)
  • Hur väl laborationerna och laborationshandledningarna motsvarar det som en teknisk fysiker behöver få med sig från sin utbildning. (Används relevanta och moderna metoder och verktyg?)
Studieaktiva och kreativa lärmiljöer (CDIO-miljöer) - HT14
Inom CDIO-initiativet förespråkar man aktiva lärmiljöer för studenterna i enlighet med princip 6: CDIO Workspaces: “Workspaces and laboratories that support and encourage hands-on learning of product and system building, disciplinary knowledge, and social learning”. Teknisk fysik I Umeå har länge saknat en sådan tydlig och aktiv CDIO-miljö. Under de senaste två åren har dock en CDIO-miljö börjat växa fram bl.a. efter framgångsrika studentinitiativ med 3D-skrivare och robotverkstad. Det är programmets 3D-labb i kombination med den aktiva studiemiljön (studieplatser och datorsalar) i NA-korridoren på plan 3. Vi vill satsa mer medel på att utveckla denna CDIO-miljö. På sikt hoppas vi kunna utveckla CDIO-miljö-verkstaden till större och bättre lokaler. I ett samarbete med bl.a. Designhögskolan, Arkitekthögskolan och Humlab vill vi ta fram planer för utveckling av denna CDIO-miljö. Ett mål är att skapa en kreativ och interaktiv genusneutral miljö som lockar tekniska fysiker med olika bakgrund och intresse. För att förankra planerna i studentgruppen kommer vi involvera studenter i planeringsarbetet.
Inventering av före detta studenter och alumner - HT14
Genom att kontakta avhoppare och ”överliggare” vill vi analysera programmets relativt låga examinationsfrekvens, ca 40-45% (beroende på hur man beräknar) tar slutexamen. För att utreda om något kan göras vid t.ex. antagningsprocessen vill vi också analysera hur väl retention såväl som studentprestationer på kurser och slutexamen korrelerar med antagningspoäng och bakgrund (t.ex. ÖI, Basåret). Kan vi jämföra vårt resultat från liknande undersökningar på andra program och studieorter? Finns det forskning inom området? Projektet ska även föreslå åtgärder för att förbättra retention och examination. För att få ett så tillförlitligt analysunderlag som möjligt så kommer arbetet till stor del genomföras genom telefonintervjuer som genomförs av äldre studenter på programmet. Detta arbete ska samordnas med det som Fredrik Georgsson gör inom nyckeltalsanalysen.

Teknisk fysik har kontinuerligt haft ett omfattande och gott samarbete med sina alumner. T.ex. så kontaktar vi alumner när programprofiler utvecklas. Alumnerna är också viktiga för våra studenter genom att visa på möjliga arbetsområden. Därför besöks programmet årligen av åtskilliga alumner på mässor och inspirationsföreläsningar. För att kunna upprätthålla ett gott alumnarbete så krävs att det finns en bra förteckning över alumnerna och deras arbetsuppgifter. I dagsläget är den information som finns lagrad i UmUs centrala alumniwebb tyvärr ofta bristfällig (I UmUs alumnwebb finns 440 alumner från Teknisk fysik idag registrerade och enbart 130 av dessa har angivna korrekta mailadresser.). I samband med att vi kontaktar gamla studenter och ”överliggare” kommer vi därför även att samla in aktuell information för att uppdatera i alumniwebben. Alumniwebben bör uppdateras med korrekta kontaktuppgifter (post, tele, epost) samt t.ex. arbetsplats, ort, arbetsuppgift etc. Vid kontakten ska vi även passa på att marknadsföra den årshögtid/examenshögtid med namn KNUT som vi inför f.o.m. ht 2014 (preliminärt datum är 22 nov 2014). Efter denna satsning på uppdatering i alumniwebben med bl.a. korrekta kontaktuppgifter kommer vi framöver att årligen explicit kontakta våra alumner och be dem uppdatera sin information alumniwebben.

Examensarbetet - HT14
För att hålla fortsatt hög nivå på våra examensarbeten vill vi genomföra nedanstående åtgärder.

En kurs per profil med strikt examination av rapporter
För att förbereda studenterna inför skrivandet av den omfattande exjobbsrapporten i slutet av utbildningen ska alla studenter skriva minst en längre teknisk rapport (“pre-exjobbsrapport”) under sin utbildningstid på profilterminerna. I ett första steg ska vi därför ta fram gemensamma rutiner, mallar och bedömningskriterier. Skrivande av “pre-exjobbsrapport” ska snarast införas på minst tre av programmets profiler: Beräkningsfysik, Mätfysik samt Fotonik/nanoteknik.

Vidareutveckling av exjobbsrutiner
Vi vill vidareutveckla nuvarande exjobbsrutiner, dvs. arbeta med styrande dokument, webbaserade utvärderingar, dokumentmallar, kontroll mot Urkund, webbsida, förberedande seminarium, redovisning och opponering.

Granskning av nyligen gjorda exjobb
Granska ett urval av nyligen genomförda exjobb (både skriftlig rapport men även muntlig presentation och opponering). Vi vill lokalisera brister och styrkor och föreslå åtgärder utifrån dessa. Resultatet bör också jämföras med detaljutlåtande från UKÄ.

Förbättring av Teknisk fysiks profiler - HT14
Teknisk fysik indelar sitt teknikområde i två delar: Modellering och simulering (MoSi) och Mätteknik (Mät). Dessa två områden återspeglas i både baskurser och profileringskurser. Programmet arbetar ständigt med att granska och förbättra programmets profiler inom ramen för de resurser som finns tillgängliga på resp. kursgivande institution. Med de nyliga erhållna kvalitetsmedlen kan vi dock göra en extra insats och förbättra några av de profiler som vi idag anser är i störst behov av detta. Det är Beräkningsfysik; Mätfysik + Medicinsk fysik; Nanoteknik; Rymd- och astrofysik:

Beräkningsfysik (MoSi)
Umeå universitet kännetecknas bl.a. för att vara starkt inom IT/beräkningar. Som ett av fakultetens största civilingenjörsprogram är det därför viktigt att Teknisk fysik har bästa möjliga inriktning inom detta område. Programmets profil inom beräkningsfysik har inte uppdaterats ordentligt på ett bra tag och det är därför dags för en översyn. Är kurserna i profilen relevanta och uppdaterade? Hur kopplar profilens kurser med varandra? Kursutveckling och kursvidareutveckling kommer att genomföras.

Mätfysik + medicinsk fysik (Mät & MoSi)
I en enkätutvärdering bland nybörjarstudenter på programmet har det visat sig att man tycker mätprofilen verkar ointressant. Dessutom har det varit flera år då den rekryterat dåligt till sina kurser, och institutioner (både Fysik och TFE) har behövts ställa in kurser p.g.a. för lågt studentunderlag. Detta är naturligtvis olyckligt, speciellt eftersom att mätområdet är oerhört viktigt för en framtida civilingenjör. Vad en arbetsgivare ofta förväntar sig av en civilingenjör från Teknisk fysik är att hen ska kunna mäta på olika system samt kunna analysera och värdera datat med relevanta verktyg och metoder. Mätfysik är också ytterst viktigt för en av programmets nyare satsningar inom medicinsk teknik (eller Medicinsk fysik som profilen sannolikt kommer heta i framtiden) i samarbete med Medicinsk fakultet. Vi kommer se över kurspaketet inom profilen (profilerna) och jobba med en bättre anknytning till basterminerna. Både mätfysikprofilen såväl som medicinsk fysik kommer dra nytta av arbetet. Kursutveckling och kursvidareutveckling kommer att genomföras.

Nanoteknik (Mät)
P.g.a. det försämrade ekonomiska läget på Institutionen för fysik under de senaste åren har bl.a. tre lärare har sagts upp. Alla dessa tre hade kompetens inom nanoteknikområdet och undervisade på centrala kurser på profilen. Resultatet blev att kursutbudet inom nano-området har minskat betydligt. Eftersom nanoteknik är ett område som attraherar nybörjarstudenter (enligt våra nybörjarenkäter) så är det viktigt att vi gör en satsning på detta område för att bygga upp ett bra kurspaket inom området. Kursutveckling och kursvidareutveckling kommer att genomföras.

Rymd- och astrofysik (Mät & MoSi)
På samma sätt som att Nanoteknik är ett populärt område enligt våra nybörjarenkäter så har det även visat sig att rymd- och astrofysik är centralt för rekrytering till Teknisk fysik. På 90-talet (innan det att LTU i huvudsak tog över rymdutbildning i Norrland) frodades profilen i ett gott samarbete mellan UmU och IRF, bl.a. med ett antal UmU-studenter som läste någon av sina sista terminer i Kiruna. Under senare år har kursutbudet minskat och kurser på profilen hållits av personal enbart anställda vid UmU (varav en del är bosatta i Kiruna). Dock har profilen inte utvecklats nämnvärt under många år, och därför är det dags nu. En påskyndande faktor är förstås även att prof. Kjell Rönnmark, som tidigare hållit en av profilens mer centrala kurser, närmar sig pensionsålder. Kursutveckling och kursvidareutveckling kommer att genomföras.

Utveckling av webbverktyg för hantering av kursmålsmatrisen och förbättring av Röda tråden - HT14
Kursmålsmatrisen spelade stor roll för hur väl det gick i UKÄs utvärdering. För att även i framtiden kunna använda oss väl av kursmålsmatrisens vill vi utveckla ett webbverktyg för hantering av denna. Med hjälp av webbverktyget ska man kunna läsa, uppdatera och analysera kursmålsmatrisen (gällande kurser på alla 9 institutioner som samarbetar med programmet). Verktyget ska vila på en robust och väl implementerad databas, och lämpliga användargränssnitt ska utvecklas, t.ex. för visualisering av datat och uppföljning av kopplingar mellan kursmål och nationella/lokala utbildningsmål. Matrisens data, och webbverktygetet, kommer vara ovärderligt för programmets fortsatta kvalitetsarbete t.ex. för analys av programmet, när kursplaner skrivs om eller för att eliminera s.k. ”dolda mål” ur kursplanerna. I samband med detta utvecklingsarbete ska vi även arbeta med förbättringar av vårt tidigare webbverktyg Röda tråden (RT) som idag har kända brister. RT används bl.a. av studenterna för planering av studieväg och av amanuenser och programledning i programmets kvalitetsarbete. Eftersom Teknisk fysik är, och ska vara, ett brett program med många utgångar och flera valmöjligheter så är behovet stort för ett väl fungerande webbverktyg (notera t.ex. att programmet har fler än 130 programkurser). Vi kommer i huvudsak att anställa studenter för att sköta designen och kodningen av kursmålsmatrisens webbverktyg och den nya versionen av Röda Tråden. För att garantera att verktygen blir robusta kommer vi dock att behöva arvodera någon expert som kan handleda arbetet vid känsliga moment.
Matematikutskick till nybörjarstudenter - VT14
Projektgrupp: Mattias Tjernqvist, Konrad Steinvall, Axel Andersson. Samtliga F13.

För att minska antalet avhoppare från Teknisk fysik under första terminen har ett projekt utförts. Detta projekt resulterade i ett utskick till de kommande studenterna, vilket delvis innehöll information om programmet och den första terminen, samt en kort genomgång av matematik som studenten sedan tidigare förväntas kunna. Utskicket avslutades med ett självdiagnotiskt test med lösningsförslag och facit. Utöver detta resulterade projektet även i ett webb-baserat självtest, där studenten med hjälp av flervalsfrågor kunde kontrollera sina kunskaper online.

Produktrapport

Enkätverktyg Avsiktsförklaring - VT14
Projektgrupp: Alexander Östman F08, Simon Agvik F10, Niklas Andersson F10, Joel Vedin F11

Målet med projektet är att utveckla och leverera ett webbaserat enkätverktyg i syfte att göra hanteringen av enkäter digitalt och att göra det smidigare. Produkten består av en webbsida designad att fungera som enkätverktyg för lärare och studenter. Projektet består av två huvuddelar, utveckling av webbaserat enkätverktyg, samt testande av sagda enkätverktyg. Enkätverktygets uppgift är att tillåta studenter att svara på enkäter online, med möjligheten att göra så via s.k. smartphones. Detta för att begränsa pappersanvändning samt förenkla enkätstudier. Idén är helt enkelt att digitalisera enkätstudier. Den ansvariga läraren skall ha möjlighet att följa studien i realtid, samt erhålla enklare analys av studien i realtid. Datat skall även kunna sparas i excel-format för vidare studier.

Avsiktisförklaring

Inventering av programkurser - VT12
Projektansvarig: Mats Forsberg
Beställare: Programledningen för Teknisk fysik

Under vårterminen 2012 genomfördes en inventering av Teknisk fysiks programkurser med avseende på förväntade studieresultat (FSR, d.v.s. kursmål) i relation till nationella och lokala mål samt till CDIO:s syllabus (se www.cdio.org). Därutöver lokaliserades även kursernas ev. implicita mål (som examineras i kurserna men som inte finns explicit dokumenterade i kursplanerna), och examinationsformerna sågs över. Under kommande år ska programledningen för Teknisk fysik verka för att de implicita målen införs i kursplanerna. Ungefär 90% av Teknisk fysiks programkurser (enligt då gällande utbildningsplan) inventerades vid detta tillfälle.

Rapport

Röda trådar inom programmet - HT12
Projektdeltagare: Kim Olsson, Marcus Paulsson, Ragnar Seton, Hampus Forsberg (samtliga F09)

Under läsåret 12/13 drevs ett projekt för att skapa en bättre möjlighet att överblicka och analysera kopplingar mellan programmets kurser för att kunna informera studenter om lämpliga studievägar.

Röda trådar inom pr2ogrammet

Röda tråden 2 - VT11

Projektdeltagare: Stefan Hedman (F06), Robin Lundberg (F10), Richard Tano (F06), Tomas Berglund (F07)

Under VT11 startades projektet Röda Tråden v2 för att ytterligare utveckla den redan populära portalen och lägga till ytterligare funktionalitet. Publiceringen av den nya versionen är planerad lagom till terminsavslutningen VT11.

Projektrapport

Robottävling - HT11
Under hösten 2011 startades studentprojektet ”Robottävling” med målsättningen att utveckla ett koncept för en Robottävling på teknisk fysik. Projektgruppen designade konceptet under HT11 samt första delen av VT12 och genomförde därefter en robottävling med tre lag bestående av studenter från teknisk fysik från olika årskurser. Hela konceptet utvärderades och presenterades i nedanstående rapport.

Rapport Robottävling

Profilutredningar - HT11
Under läsåret 11/12 vidareutvecklade vi våra profiler, här nedan finns rapporter för profilerna.

Ansvarig för vidareutvecklingen var programledningen.

Mätteknik och industriell statistik
Medicinsk teknik
Finansiell modellering
Fotonik

 

Alumnmentorskap - HT10

Projektgrupp: Amanda Albano, Frida Kvarnström, Emelie Lind. Samtliga F08.

Genom att erbjuda ett mentorskapsprogram till studenterna på Teknisk fysik vill programledningen minska avhoppen i de tidigare årskurserna. Projektet alumnmentorskap hade som mål att ta fram styrdokument och handledningar för ett mentorskapsprogram. Förutsättningarna var att det kunde drivas på ett enkelt sätt med små resurser.

Efter en förstudie innehållandes enkätundersökning, litteraturstudie och omvärldsanalys blev resultatet mentorskapsprogrammet @Umeå. Till detta skapades också tre handledningar Mentorskapsplan för @Umeå, @Umeå Mentor och @Umeå Adept.

@Umeå, eller AT Umeå, står för Alumnmentorskap på Teknisk fysik, Umeå. @Umeå är ett internetbaserat program men det finns möjlighet till en frivillig fysisk träff. Programmet sträcker sig över ett läsår, från höst till sommar. I @Umeå ges deltagarna ramar och stöd för att underlätta kontakten via lärplattformen Cambro.

Alumnmentorskap

Avslutningscermoni - HT10

Projektgrupp: Frida Kvarnström, Amanda Albano, Emelie Lind. Samtliga F08.

Studenter på Teknisk Fysik i Umeå saknar ett tydligt avslut för sina studier. Det framkommer tydligt i en enkätundersökning till studenter och alumner som gjordes under våren 2010.

En avslutningsceremoni ger inte bara ett tydligt avslut utan påverkar även sammanhållningen inom programmet och klasserna positivt. Man skapar en identitet och får ett bra avtack ifrån programmet. Det skapar även möjlighet att motivera studenter att ha en kontakt med programmet som alumner.

Detta resulterade i två förslag till hur en avslutningsceremoni kan se ut. Den ena arrangerad av Umeå Tekniska högskola för alla högskolans program, den andra arrangerad av Teknisk fysik för programmets studenter.

Förslag på Avslutningsceremoni

MathCare - VT10

Projektansvarig: Tomas Forsberg (F05)

Projektet behandlar planering, uppstart, och genomförande av en undervisningsverksamhet riktad mot gymnasieelever. På beställning av Teknisk Fysik syftar verksamheten till att motverka den avskräckande syn på matematik som elever på gymnasiet kan ha, i förhoppning om att öka antal sökande till tekniska utbildningar. Projektet ledde till riktlinjer och styrdokument för att lätt kunna implementera projektet i praktiken.

Projektrapport

Utveckling av kvalité och kommunikation inom Teknisk fysik - HT09
Deltagarna är: Tobias Brändström, Peter Moritz, Daniel Zakrisson, Johan Zakrisson och Anders Thelin. Samtliga deltagare är F05.

För att ytterligare förbättra kvalitén på Teknisk fysik skall en teknik för att svetsa samman kurserna i utbildningen tas fram. Under formerna av en lärarworkshop skall kurser utvärderas av lärare för att upptäcka om förväntade kunskaper och erhållna kunskaper från tidigare kurser stämmer överens. Att på detta sätt få lärarna mer medvetna om kurserna omkring dem tros leda till att de arbetar mer mot ett gemensamt mål och en mer kompetent teknisk fysiker i slutet av utbildningen.
Den teknik som utvecklas skall senare kunna tillämpas på mer specifika delar av utbildningen som till exempel rapportskrivning eller muntlig kommunikation. Slutmålet är att använda tekniken på hela utbildningen och alla dess profileringar men projektet som startades hösten 2009 har som mål att tillämpa den på det första året inom Teknisk fysik.

PIVOT (Physics Inspiration Visualization Observation Teaching) - HT09

Projektdeltagare: Tomas Sverin F06, Erik Sandström, Johan Lindberg F06, Fredrik Forsgren F06

Projekt Pivot har som syfte att göra fysik på gymnasienivå mer positiv och intressant genom att utnyttja enkel datorvisualisering och simulering med datorprogrammet Phun.
Resurser hos lärare ute på gymnasieskolorna är begränsade, det här projektet ska hjälpa dem igång med en ny typ av undervisning som är enkel och kvalitativ. Projektet kommer dessutom att göra det lättare för lärare att visualisera viktiga delar av undervisningen som kan vara svåra att få fram under traditionella former.
Det projektet kommer att leverera är en produkt bestående av två laborationer som är uppdelade i gymnasieskolans Fysik A och Fysik B samt en introduktionsmanual som enkelt kan användas i workshops för att utbilda lärare i materialet.

PIVOT, Projektrapport

Kursutveckling på Teknisk Fysik - VT09

Projektansvarig: Anders Berglund

Med anledning av resultatet av den självvärdering som genomfördes på Teknisk vt 2008 och de kursutvärderingar som ständigt utförs på Tekniskfysik startade under vt 2009 ett kvalitetsprojekt. Projektet syftar till att komma till rätta med några av de synpunkter som studenterna hade på utbildningen. Synpunkter som även varit tydliga i kursutvärderingar en tid tillbaka.
Dels kommer ett antal laborationer i några olika grundkurser i fysik att få en översyn. Det kan röra sig om att förbättra hur laborationerna introduceras, hur de redovisas, hur kommunikationen mellan labhandledare och kursansvarig går till m.m.
En annan synpunkt som framkom dels i självvärderingen är att studenterna får problem med programmering när de når profileringskurser. Hur lär vi egentligen ut programmering, numeriska metoder och beräkningartekniska ämnen under utbildningen? Vad förväntas studenten kunna efter de första tre åren på programmet oavsett om studenten sedan väljer en beräkningsprofil eller inte. Detta ska också redas ut och leda till en förbättring.

Slutrapport

Röda Tråden - HT08

Projektansvariga RT v1: Anders Berglund (F06), Joakim Dahlberg (F05)

Kvalitetsprojektet Röda tråden (RT) är ett projekt avsett att förbättra den efterfrågade idén om att skapa en lättillgänglig kursöversikt för kursval, personlig utbildningsplanering samt utvärderingssyfte för programmet Teknis fysik i Umeå. Idén föddes redan på 90-talet när programmet var relativt nytt, men tidigare har projektet inte riktigt lyft. Detta på grund av problem att hålla databasen uppdaterad och att göra informationen tillräckligt åtkomlig. Den första versionen att bemöta dessa problem publicerades under HT08, projektrapporten finns tillgänglig nedan.

RT, Projektrapport

Kvalitetssystem för Teknisk fysik - VT08

Projektansvarig: Gustav Wikström F04

Kraven på kvalitet har höjts. Högskoleverket kräver nu dokument som beskriver kvalitetsarbete, mål, organisation och
ansvarsfördelning samt strategier för förankring, genomförande och uppföljning. Förslag har givits på att medel ska delas ut på
kvalitetsbasis. Detta innebär att en investering i att rusta upp kvalitetssystemet även kan visa sig vara ekonomiskt lönsamt. Med bakgrund i detta startades det här kvalitetsprojektet inom Teknisk fysik. Projektet bestod i att ta fram ett förslag till former, struktur och
ständiga förbättringar för ett Kvalitetssystem för Teknisk fysik. Förslaget skulle även innehålla hur systemet bör vara uppbyggt, hur
informationen kring kvalitet förmedlas och hur det kan utvärderas. Ett effektmål för projektarbetet är att på lång sikt få en klar bild
över verksamheten och på så vis kunna identifiera och förbättra kvaliteten på verksamheten.

Sammanfattning av kvalitets-workshop

Självvärdering av Teknisk fysik - VT08

Projektansvarig: Tomas Forsberg F05
Projektgrupp: Martin Harr F05, Mattias From F05, Jon Elfridsson F05

Våren 2008 initierades ett projektarbete med syfte att utföra en självvärdering av civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik i Umeå. I förlängningen vill Teknisk Fysik söka Högskoleverkets utmärkelse “Framstående utbildningsmiljö”, och detta projekt kan ses som förstudien för att kunna nå till detta mål.

Projektrapport

Datorsalarna - HT07

Projektansvarig: Joakim Dahlberg (F05)

Datorsalarna är under ständigt utveckling och förbättringar genomförs kontinuerligt. Detta är något vi värdesätter och har stor inverkan på kvalitén på utbildningen. Nytt system med individuella användare började användas fr.o.m. HT07, detta har underlättat användningen för den enskilda studenten; man slipper onödigt tröga datorer, fel i systemfiler etc. Men detta har även inneburit en del problem med licenser till program och skrivarbekymmer. Detta är som sagt något vi ständigt jobbar med och försöker förbättra.