Fotonik

Läs mer här

Fotonik är vetenskap som syftar till att förstå och utnyttja fotoner till att mäta, lagra/skapa energi, skapa ljus, överföra energi, eller överföra information.

Profilen passar dig som vill ha en gedigen experimentell utbildning i hur ljus och fotoner kan utnyttjas i olika tillämpningar eller lära dig mer om olika typer av avancerade material med egenskaper som lämpar sig för sådana tillämpningar. Inom profilen behandlas bl.a. laserteknik. Lasrar används inom ett stort antal områden inom forskning och utveckling. Vid Institutionen för fysik utvecklas bl.a. olika typer av laserbaserade spektroskopiska tekniker för känslig och beröringsfri detektion av atomer och molekyler för olika tillämpningar, t.ex. kemisk analys och miljömässiga mätningar. Laserljus används även för att manipulera små objekt, alltifrån atomer till mikrometerstora levande biologiska objekt. Fria atomer fångas och kyls till temperaturer lägre än en miljondels grad från den absoluta nollpunkten, vilket möjliggör avancerade studier av grundläggande fysik. Större objekt, som t.ex. levande celler eller bakterier, kan beröringsfritt hanteras i s.k. optiska pincetter, vilket ger möjlighet till studier av interaktioner mellan enstaka celler och bakterier.

Möjligheter som har öppnat sig är att mäta små bindningskrafter mellan enskilda bakterier och olika typer av vävnadsytor. Exempel på saker du lär dig inom profilen är hur avancerade optik/fotonik komponenter fungerar såsom interferometrar, spektrometetrar, lasrar och kameror. Flera sådana komponenter, exempelvis lasrar/kameror får du lära dig att tillverka. Kurserna är mycket forskningsnära och många av kurserna innehåller projektarbeten som ger dig en nära koppling till den experimentella forskningen vid institutionen med inriktning mot nanoteknologi, organisk elektronik, optisk pincett eller spektroskopi. De experimentella kurserna ger dig en bra grund för att arbeta inom forskning/utveckling med de inriktningar som beskrivs ovan. Vissa av kurserna är också en fördjupning av fasta tillståndets fysik och beskriver processer och transportfenomen i fasta material eller gaser.

Exempel på frågeställningar och teorier som tas upp i de kurser som ingår i denna profil är, hur fungerar och konstruerar man en laser, hur kan man använda spektroskopi för att förstå och studera atomer och molekyler, hur kan man konstruera lysande komponenter och elektronik baserat på endast organiska material, hur kan kvantmekanik användas för att förklara växelverkan mellan ljus och materia, hur förändras materials egenskaper när dess storlek närmar sig nanonivå.