Kvalitet och Kvalitetsarbete

Programmets kvalitetsarbete finns för att garantera att utbildningen gör studenten attraktiv på arbetsmarknaden och uppfyller de högt ställda kraven på en civilingenjör i Teknisk fysik. Nedan kan du bland annat läsa mer om de pågående kvalitetsprojekten och läsa UKÄ’s (Universitetskanslersämbetet) rapporter om programmet.

Mycket hög Kvalitet
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, (f.d Högskoleverket) meddelade 2013-10-29 resultatet från den nationella utvärderingen av Sveriges teknik- och ingenjörsutbildningar. Teknisk fysik i Umeå fick högsta möjliga betyg: ”Mycket hög kvalitet”. Vi var den enda utbildningen i Teknisk fysik som fick högsta betyg, något som placerar oss som etta i Sverige.

Tack vare det lyckade UKÄ-resultatet har Teknisk fysik erhållit s.k. särskilda kvalitetsmedel. Enligt rektorsbeslut ska medlen användas till kvalitetsfrämjande åtgärder inom den premierade utbildningen.

Rapport – Måluppfyllelse
Rapport – Sammanfattning

Programanalys
Programmet ingår i ett kvalitetsprojekt vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå Universitet och genomför därför årligen en analys av programmet för att utveckling av verksamheten ska kunna ske.

Programanalys 2017 – 2018 

Arkiv Programanalyser

Kvalitetspolicy och mål
Viktiga komponenter i vårt kvalitetsarbete är tydlighet i mål- och processtyrningen, studentmedverkan samt mätning och uppföljning. Samverkan med näringslivet är viktigt i kvalitetsarbetet och bidrar till att utbildningen kan anpassas till näringslivets framtida krav.

Kvalitetspolicy

Pågående Kvalitetsprojekt
Förbättrad examinationsfrekvens genom kursomstrukturering
Examinationsfrekvensen på Teknisk fysik är för låg och vi vill förbättra den genom ökad studiemotivation. Programledningen har tillsammans med studenter på programmet identifierat en period i programmet där studenternas studiemotivation minskar mycket, Lp3 i åk3. Just i den här delen av programmet gör de flesta studenter sina val av kommande profileringar och är därför särskilt viktig. Vi vill därför här injicera lite extra inspiration och få studenterna mer motiverade till att genomföra de sista två åren på programmet. Vår förhoppning är att detta skall förbättra programmets examinationsfrekvens. Vi planerar därför att justera befintliga kurser samt lägga in ny inspirerande kurs i lp3 åk3 och för att inte negativt påverka kurser på andra institutioner senare i programmet vill vi göra en noggrann konsekvensanalys av förändringarna.
Målet med det föreslagna projektet är att undersöka vilka effekter planerade förändringar i kursupplägget i lp3 åk3 ger, samt ta fram ett optimalt format på förändringarna.

Vidareutveckling av teknikinnehåll i Teknisk fysik

Kollegiala granskningen anser att Teknisk Fysik (TF) och andra civ-ing-program har för lågt teknikinnehåll. TF delar in teknikområdet i modellering och simulering (MoSi) och Mätteknik (Mät), områden som en modern civilingenjör bör bemästra. Efter vår analys med anledning av granskningen ser vi brister i hur vi utbildar i Mät inom basterminera, men att MoSi hanteras bättre. För att få balans mellan MoSi och Mät har vi därför valt ut en central baskurs ”Fysikaliska modellers matematik 10,5 hp” (FMM, ht åk 2) där vi vill göra omfattande vidareutveckling: Idag innehåller FMM omfattande inslag av tillämpad vektoranalys och MoSi- via Matlab/Comsol-labbar. Dock saknar den Mät. Inför framtiden vill vi att FMM introducerar både MoSi och Mät. Vårt förslag är att utveckla labbar där studenterna modellerar och simulerar system som även studeras i verkligheten i labbet med modern mätteknik, d.v.s. som kombinerar MoSi och Mät. Vektoranalys ska finnas kvar men inslaget bör bantas och optimeras mot behovet i de direkt följande fysikkurserna samt knyta an till kursens nyutvecklade delar. Kursen kommer att få nya FSR och nytt namn. Den ska inspirera till kommande studier och en framtid som modern civilingenjör.

Ansvariga: Programansvariga för Teknisk fysik

Årskursövergripande hållbarhetsutmaning – Teknisk fysik gör världen bättre
Hans Forsman, Anna Joelsson

På Teknisk fysik (F) har vi länge funderat på hur vi kan ge samhället mer tillbaka och ett projekt med arbetsnamnet Teknisk fysik gör världen bättre har diskuterats. På lärardagarna 2017 fick vi så inspiration för en bra angreppspunkt: Arkitekternas vertical workshop över alla åk samt danska studenters byggstensprototyp av återvunnen plast. Vi vill skapa en åk-överskridande 3hp challenge-projektkurs med hållbarhetstema. Studenterna ska själva identifiera, formulera och lösa ett problem utifrån ramar givna i kursen. Projekten slutrapporteras på en minikonferens som är öppen för alla, och bedöms av en expertpanel från kommun/näringsliv (bla Anna Joelsson, hållbarhetsexpert på Sweco, i F:s programråd). Kursen ska genomföras i ett pilotförsök VT18 med ca 12 studenter (2 grupper med vardera 2 studenter ur ≥3åk). Försöket är ett komplement till TekNats hållbarhetsarbete. Unikt är dock att vi testar köra projektet på tvären över flera åk. Försöket ska utvärderas och kan ligga till grund för en permanent kurs där civing-studenter vid minst 3 tillfällen under sin utbildning får jobba med hållbarhet i en åk-överskridande kurs med progression.

Alumnsamverkan inom F-sektionen och dess program – Uppdatering av alumndata
Samuel Uhlin, Linnea Häreskog, Jonathan Dartland, Maria Hamrin, Krister Wiklund.

NTKs F-sektion är till för studenter på ET, F och basåret. Sektionen jobbar bl.a. med alumnsamverkan. Alumner är en länk mellan studier och arbete. De är resurs vid t.ex. gästföreläsningar, företagsevent och studiebesök. De bidrar med exjobbs- och näringslivsprojekt, stödjer programmen och sitter i bransch- och programråd. Osv. Amanuenser på ET och F bistår sektionen och programmen i samverkansfrågor. För detta måste alumnernas kontaktuppgifter vara tillgängliga. Dock har det visat sig att många av uppgifterna (adress, arbetsplats, epost osv) i UmUs centrala alumninät är felaktiga. I ett UKÄ-finansierat pilotprojekt på F fann man att data för >50% av de kontaktade alumnerna var inkorrekta men man lyckades uppdatera för ~25% av Fs ca 700 alumner. Målet med detta projekt är att >75% av alumnerna på ET+F ska bli uppdaterade. Rutiner ska tas fram för att hålla databasen långsiktigt uppdaterad. Arbetet kommer till stor del bedrivas genom telefonintervjuer, som vi också kommer utnyttja för att nätverka med alumnerna. Vår erfarenhet är att alumner är väldigt positiva till sina gamla program och detta är en resurs vi bör dra bättre nytta av.

Utveckling av avancerad kurs inom området Sensorteknik
Erik Näslund, Hans Forsman, Krister Wiklund

Institutionerna TFE och Fysik behöver ytterligare förbättra sina relationer kring kurssamarbete. I föreliggande projekt föreslår vi därför att institutionerna tillsammans utvecklar en kurs på avancerad nivå inom området Sensorteknik. Detta är ett område som båda institutionerna har stort intresse av; Fysik via programmet Teknisk fysik samt Master i fysik och TFE via Master i Robotik och Reglerteknik. Projektet är även intressant inför planerad/pågående översyn av TFEs kursutbud inom elektroområdet. Eftersom föreslaget arbete är över institutionsgränserna kommer vi att arbeta mer strategiskt än vid vanlig kursutveckling vilket leder till lite större kostnader. Vinsten förväntas dock bli stor med både ny kurs och förbättrade relationer där institutionerna lär sig dra nytta av varandras styrkor. Projektet kommer dessutom att undersöka näringslivets behov av kompetens inom området Sensorteknik samt
hur kurser inom området kan stötta mer generiska kurser där studenterna arbetar mot näringslivet, t.ex. Design-Build-Test, andra projektkurser och kurser inom Hållbar utveckling.

 

Avslutade Kvalitetsprojekt
Alla de projekt som genomförts hittills hittas under Kvalitetsprojekt.