Partikelaccelerator

Detta är ett initiativ av studenter på programmet och samordnas av en studentsammansatt styrgrupp. Projektet upprätthålls av engagerade studenter och är tänkt att fortgå under flertalet år framöver. Det ultimata målet är en fullt fungerande leptonaccelerator med tillhörande detektorer och mätvärdesbehandlingssystem.

\

Offentliga handlingar
Här har vi samlat viktiga dokument och andra handlingar som genererats inom projektet.

Bakgrund

Under termin 6 på Teknisk fysik erbjuds studenterna åka på en längre studieresa, vilken de får arrangera tillsammans med sina kursare med ekonomiskt stöd från Fysikinstitutionen och möjlighet att fria upp tid i schemat. År 2015 åkte ett tjugotal tekniska fysiker till CERN, bland flera andra destinationer, vilket var den utlösande faktorn för detta projekt. Väl på plats fick gruppen bland annat åka 100 meter under jorden för att se experimentet Compact Muon Solenoid i dess öppna format. Där gick guiderna igenom vad som utgjorde experimentet: detektorerna, de flera acceleratorer som partiklarna åker igenom innan de kommer ut i den stora acceleratorn Large Hadron Collider, samt alla system för mätvärdesbehandlingen av det insamlade datat.
Gruppen tog sina erfarenheter med sig hem och la fram förslaget till programledningen,  vilken inom loppet av sex timmar hade lyckats få lös en ansenlig summa startkapital för realiserandet av en alldeles egen, studentbyggd, partikelaccelerator.

N

Mål

Utöver att bygga en partikelaccelerator och utföra experiment är målet med detta projekt också att ge de involverade studenterna erfarenhet av att jobba i ett storskaligt projekt som fortlöper över flera års tid. De kommer att lära sig att sätta upp och jobba mot långsiktiga mål och utvecklas som problemlösare.

Vad har hänt

Projektet har utvecklats från en idé av 5 kompisar till ett projekt omfattande circa 30 studenter från olika årgångar med olika bakgrund och erfarenheter.

För att lättare hantera storleken på detta projekt har tre undergrupper skapats. Dessa kommer att jobba med acceleratorn, detektorn och datahantering och alla har varsin gruppledare. I nuläget pågår en omfattande inläsningsperiod där samtliga grupper undersöker vad de vill göra och vad som krävs för att komma dit.

Detta hindrar dock inte grupperna från att nå resultat. Datahanteringsgruppen har påbörjat simuleringar av en partikelaccelerator för att bestämma stråldoser från genererad elektromagnetisk strålning, från s.k. bremsstrahlung, som uppstår när elektroner deacceleras till följd av Coulombväxelverkan med atomkärnorna i målet, i detta fall ett stycke guldfolie.  Bilden nedan är en av alla  bilder från deras simuleringar. I bilden representerar de röda linjerna elektroner som färdas utan att interagera, de gula markeringarna indikerar interationer och de gröna linjerna är fotoner generade från bremsstrahlung. Den vita skissen är ett första utkast till en accelerator, knippet med röda linjer i mitten för denna skiss motsvarar de accelererade elektronerna och det gula fältet  är  målet, bestående av guldfolie i detta fall.