Kvalitet & kvalitetsprojekt

Här kan ni läsa mer om hur programmet arbetar för att hålla en hög kvalitet, vilka mål som finns och pågående respektive avslutade kvalitetsprojekt.

Kvalitetspolicy

Här kan du läsa programmets kvalitetspolicy.

Kvalitetsprojekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade kvalitetsprojekt.

Kvalitetsrapporter

Här hittar du rapporter över olika kvalitetsanalyser programmet ingår i.

Kvalitetspolicy

Viktiga komponenter i vårt kvalitetsarbete är tydlighet i mål- och processtyrningen, studentmedverkan samt mätning och uppföljning. Samverkan med näringslivet är viktigt i kvalitetsarbetet och bidrar till att utbildningen kan anpassas till näringslivets framtida krav.

I vår strävan att förbättra utbildningens kvalitet är vår policy att:

 • systematiskt arbeta med utvärderingar och uppföljningar av programmets kurser och
  aktiviteter samt av studenters prestationer och välbefinnande.
 • prioritera samverkan med företag, organisationer, myndigheter och andra högskolor
 • göra arbetet med kvalitet och förbättringar till alla aktörers (studenter, lärare, institutioner
  och programledning) angelägenhet.
 • vara lyhörd mot studenterna och deras synpunkter på utbildningen samt aktivt involvera
  studenterna i programmets lednings- och utvecklingsarbete.

→ ur Kvalitetspolicy.

Kvalitetsprojekt

Programmets kvalitetsarbete finns för att garantera att utbildningen gör studenten attraktiv på arbetsmarknaden och uppfyller de högt ställda kraven på en civilingenjör i Teknisk fysik. Nedan kan du läsa mer om de pågående kvalitetsprojekten och trycka dig vidare till avslutade kvalitetsprojekt.

Pågående Kvalitetsprojekt

Utveckling av ny kurs baserad på ingenjörstillämpningar
Krister Wiklund

För att stärka studenternas förståelse för kopplingen mellan teori och tillämpning har programledningen startat utvecklingen av en ny kurs med namnet ”Tekniska tillämpningar i klassisk och modern fysik”.

Kursen ges under Åk3 Lp1 och är tänkt att ge studenten en inblick i hur tillämpningar av klassisk och modern fysik används för att lösa tekniska problem i samhället. Kursen inleds med en översiktsföreläsning som kopplar samman områdena klassisk mekanik, modern fysik, elektromagnetism och vågrörelselära. Kopplingarna beskrivs med en översiktlig genomgång av några utvalda ingenjörstillämpningar som diskuteras i detalj under kursens gång.

 

Alumnsamverkan inom F-sektionen och dess program – Uppdatering av alumndata
Maria Hamrin, Krister Wiklund, Samverkansamanuens

NTKs F-sektion är till för studenter på ET, F och basåret. Sektionen jobbar bl.a. med alumnsamverkan. Alumner är en länk mellan studier och arbete. De är resurs vid t.ex. gästföreläsningar, företagsevent och studiebesök. De bidrar med exjobbs- och näringslivsprojekt, stödjer programmen och sitter i bransch- och programråd. Osv. Amanuenser på ET och F bistår sektionen och programmen i samverkansfrågor. För detta måste alumnernas kontaktuppgifter vara tillgängliga. Dock har det visat sig att många av uppgifterna (adress, arbetsplats, epost osv) i UmUs centrala alumninät är felaktiga. I ett UKÄ-finansierat pilotprojekt på F fann man att data för >50% av de kontaktade alumnerna var inkorrekta men man lyckades uppdatera för ~25% av Fs ca 700 alumner. Målet med detta projekt är att >75% av alumnerna på ET+F ska bli uppdaterade. Rutiner ska tas fram för att hålla databasen långsiktigt uppdaterad. Arbetet kommer till stor del bedrivas genom telefonintervjuer, som vi också kommer utnyttja för att nätverka med alumnerna. Vår erfarenhet är att alumner är väldigt positiva till sina gamla program och detta är en resurs vi bör dra bättre nytta av.

 Inventering av UmUs genomsyrande perspektiv
Kvalitetsamanuens

Kvalitetssystemet genomsyras av ett antal perspektiv som bör integreras i kurser och utbildningsprogram. Perspektiven är:

 • Forskningsanknytning
 • Internationalisering
 • Jämställdhet
 • Samverkan och arbetslivsanknytning
 • Hållbar utveckling
 • Studentinflytande och studentcentrerat lärande

Projektet innebär att undersöka hur väl Teknisk Fysik följer ovanstående perspektiv.

Kvalitetsrapporter

UKÄ

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, (f.d Högskoleverket) meddelade 2013-10-29 resultatet från den nationella utvärderingen av Sveriges teknik- och ingenjörsutbildningar. Teknisk fysik i Umeå fick högsta möjliga betyg: ”Mycket hög kvalitet”. Vi var den enda utbildningen i Teknisk fysik som fick högsta betyg, något som placerar oss som etta i Sverige.

Tack vare det lyckade UKÄ-resultatet har Teknisk fysik erhållit s.k. särskilda kvalitetsmedel. Enligt rektorsbeslut ska medlen användas till kvalitetsfrämjande åtgärder inom den premierade utbildningen.

Programanalys

Programmet ingår i ett kvalitetsprojekt vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå Universitet och genomför därför årligen en analys av programmet för att utveckling av verksamheten ska kunna ske. Nedan kan du bläddra igenom Teknisk fysiks programanalyser.