Kvalitet & kvalitetsprojekt

Här kan ni läsa mer om hur programmet arbetar för att hålla en hög kvalitet, vilka mål som finns och pågående respektive avslutade kvalitetsprojekt.

Kvalitetspolicy

Här kan du läsa programmets kvalitetspolicy.

Kvalitetsprojekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade kvalitetsprojekt.

Kvalitetsrapporter

Här hittar du rapporter över olika kvalitetsanalyser programmet ingår i.

Kvalitetspolicy

Viktiga komponenter i vårt kvalitetsarbete är tydlighet i mål- och processtyrningen, studentmedverkan samt mätning och uppföljning. Samverkan med näringslivet är viktigt i kvalitetsarbetet och bidrar till att utbildningen kan anpassas till näringslivets framtida krav.

I vår strävan att förbättra utbildningens kvalitet är vår policy att:

  • systematiskt arbeta med utvärderingar och uppföljningar av programmets kurser och
    aktiviteter samt av studenters prestationer och välbefinnande.
  • prioritera samverkan med företag, organisationer, myndigheter och andra högskolor
  • göra arbetet med kvalitet och förbättringar till alla aktörers (studenter, lärare, institutioner
    och programledning) angelägenhet.
  • vara lyhörd mot studenterna och deras synpunkter på utbildningen samt aktivt involvera
    studenterna i programmets lednings- och utvecklingsarbete.

→ ur Kvalitetspolicy.

Kvalitetsprojekt

Programmets kvalitetsarbete finns för att garantera att utbildningen gör studenten attraktiv på arbetsmarknaden och uppfyller de högt ställda kraven på en civilingenjör i Teknisk fysik. Nedan kan du läsa mer om de pågående kvalitetsprojekten och trycka dig vidare till avslutade kvalitetsprojekt.

Pågående Kvalitetsprojekt

Webbstöd för ISP
Det finns många utbildningsvägar genom Teknisk fysik (TF). TF utvecklade därför 2019 ny mall för ISP för att underlätta för
studenter att flöda genom programmet. Alla studenter måste fylla i en ISP och ISP granskas av PA inför tex exjobb (viktig hållpunkt i flödet) och examen. I detta projekt ska TF ta fram ett webbstöd för denna hantering och granskning av ISP. Ansvarig: Maria Hamrin

Revidering av mall för individuell studieplan

En större revidering av Teknisk fysiks examensbeskrivning och utbildningsplan är på gång. Av denna anledning kommer mall och funktion för den så kallade individuella studieplanen, ISP (tidigare benämnd som examensbilaga), göras om och anpassas till Röda Trådens funktionalitet. Projektgruppen består av studenter i samarbete med
programansvariga och amanuenser. Resurs: Arbetstimmar

Förbättrad examinationsfrekvens genom kursomstrukturering
Examinationsfrekvensen på Teknisk fysik är för låg och vi vill förbättra den genom ökad studiemotivation. Programledningen har tillsammans med studenter på programmet identifierat en period i programmet där studenternas studiemotivation minskar mycket, Lp3 i åk3. Just i den här delen av programmet gör de flesta studenter sina val av kommande profileringar och är därför särskilt viktig. Vi vill därför här injicera lite extra inspiration och få studenterna mer motiverade till att genomföra de sista två åren på programmet. Vår förhoppning är att detta skall förbättra programmets examinationsfrekvens. Vi planerar därför att justera befintliga kurser samt lägga in ny inspirerande kurs i lp3 åk3 och för att inte negativt påverka kurser på andra institutioner senare i programmet vill vi göra en noggrann konsekvensanalys av förändringarna.
Målet med det föreslagna projektet är att undersöka vilka effekter planerade förändringar i kursupplägget i lp3 åk3 ger, samt ta fram ett optimalt format på förändringarna.

Vidareutveckling av teknikinnehåll i Teknisk fysik

Kollegiala granskningen anser att Teknisk Fysik (TF) och andra civ-ing-program har för lågt teknikinnehåll. TF delar in teknikområdet i modellering och simulering (MoSi) och Mätteknik (Mät), områden som en modern civilingenjör bör bemästra. Efter vår analys med anledning av granskningen ser vi brister i hur vi utbildar i Mät inom basterminera, men att MoSi hanteras bättre. För att få balans mellan MoSi och Mät har vi därför valt ut en central baskurs ”Fysikaliska modellers matematik 10,5 hp” (FMM, ht åk 2) där vi vill göra omfattande vidareutveckling: Idag innehåller FMM omfattande inslag av tillämpad vektoranalys och MoSi- via Matlab/Comsol-labbar. Dock saknar den Mät. Inför framtiden vill vi att FMM introducerar både MoSi och Mät. Vårt förslag är att utveckla labbar där studenterna modellerar och simulerar system som även studeras i verkligheten i labbet med modern mätteknik, d.v.s. som kombinerar MoSi och Mät. Vektoranalys ska finnas kvar men inslaget bör bantas och optimeras mot behovet i de direkt följande fysikkurserna samt knyta an till kursens nyutvecklade delar. Kursen kommer att få nya FSR och nytt namn. Den ska inspirera till kommande studier och en framtid som modern civilingenjör.

Ansvariga: Programansvariga för Teknisk fysik

Alumnsamverkan inom F-sektionen och dess program – Uppdatering av alumndata
Samuel Uhlin, Linnea Häreskog, Jonathan Dartland, Maria Hamrin, Krister Wiklund.

NTKs F-sektion är till för studenter på ET, F och basåret. Sektionen jobbar bl.a. med alumnsamverkan. Alumner är en länk mellan studier och arbete. De är resurs vid t.ex. gästföreläsningar, företagsevent och studiebesök. De bidrar med exjobbs- och näringslivsprojekt, stödjer programmen och sitter i bransch- och programråd. Osv. Amanuenser på ET och F bistår sektionen och programmen i samverkansfrågor. För detta måste alumnernas kontaktuppgifter vara tillgängliga. Dock har det visat sig att många av uppgifterna (adress, arbetsplats, epost osv) i UmUs centrala alumninät är felaktiga. I ett UKÄ-finansierat pilotprojekt på F fann man att data för >50% av de kontaktade alumnerna var inkorrekta men man lyckades uppdatera för ~25% av Fs ca 700 alumner. Målet med detta projekt är att >75% av alumnerna på ET+F ska bli uppdaterade. Rutiner ska tas fram för att hålla databasen långsiktigt uppdaterad. Arbetet kommer till stor del bedrivas genom telefonintervjuer, som vi också kommer utnyttja för att nätverka med alumnerna. Vår erfarenhet är att alumner är väldigt positiva till sina gamla program och detta är en resurs vi bör dra bättre nytta av.

 

Kvalitetsrapporter

UKÄ

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, (f.d Högskoleverket) meddelade 2013-10-29 resultatet från den nationella utvärderingen av Sveriges teknik- och ingenjörsutbildningar. Teknisk fysik i Umeå fick högsta möjliga betyg: ”Mycket hög kvalitet”. Vi var den enda utbildningen i Teknisk fysik som fick högsta betyg, något som placerar oss som etta i Sverige.

Tack vare det lyckade UKÄ-resultatet har Teknisk fysik erhållit s.k. särskilda kvalitetsmedel. Enligt rektorsbeslut ska medlen användas till kvalitetsfrämjande åtgärder inom den premierade utbildningen.

Programanalys

Programmet ingår i ett kvalitetsprojekt vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå Universitet och genomför därför årligen en analys av programmet för att utveckling av verksamheten ska kunna ske. Nedan kan du bläddra igenom Teknisk fysiks programanalyser.