Projektarbete

Målet med ett projektarbete är att studenten ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Arbetet utförs t.ex. vid ett företag där studenten får träning i att applicera sina kunskaper på problemställningar som har anknytning till teknik och industriella processer.

Definitionen av en projektkurs kan du hitta här.

Lämpliga projekt kan man hitta på flera olika sätt. Till exempel genom direkt kontakt med företag och forksargrupper eller kursansvariga. Vissa projekt annonseras ut. Projektannonser finns här.

Projektkurser

Nedan listas några relevanta projektkurser (mot näringslivet, forskning eller samhället) för tekniska fysiker. Mer infomation om projektkursernas klassificering finns i utbildningsplanen. En fullständig lista över alla projektkurser vid institutionen för fysik finns här.

Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om och praktisk erfarenhet av hur utvecklingsarbete bedrivs utanför högskolan. Kursens mål är att stärka studentens yrkeskompetens genom att utveckla förmågan att planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt.

Exempel på projekt (fullständig lista finns här)

  • Optimerad avfallsförbränning
  • Analys av förorening på optisk fiber
  • Beräkningsalgoritmer för 3D-mätning av stockar
Design-Build-Test (DBT)

Kursen inleds med seminarier om kommunikation, gruppdynamik, projektledning och budgetplanering. Därefter får du tillsammans med 6-7 andra studenter med stöd av en handledare utföra ett projektarbete vid något intressant företag. Varje projekt är ämnesövergripande och studenter från minst två olika ingenjörsprogram deltar i varje projekt.

Exempel på projekt (fullständig lista finns här)

Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik

Detta är en projektkurs och den följer teknisk-naturvetenskaplig fakultets krav för projekt. Den student som är intresserad av att genomföra kursen ska skicka ett projektförslag till kursansvarig, för godkännande. Av förslaget ska framgå vad som ska göras, hur det ska göras och av vilka det ska göras. Projektet ska syfta till förbättring av civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik.

Exempel på projekt (fullständig lista finns här)

Projektarbete inom teknisk fysik B

Kursens mål är att den studerande ska utveckla sin förmåga att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Arbetet utförs t.ex. vid ett företag där studenten får träning i att applicera sina kunskaper på problemställningar som har anknytning till teknik och industriella processer. Projektarbetet sker i samverkan med de anställda i företaget.

 

 

(COMING SOON) Forsknings- och utvecklingsprojekt inomt Teknisk Fysik

Denna kurs är under arbete.