Kvalitetsprojekt

Nedan listas de kvalitetsprojekt som utförts inom Teknisk Fysik.

Matematikutskick till nybörjarstudenter - VT14

Projektgrupp: Mattias Tjernqvist, Konrad Steinvall, Axel Andersson. Samtliga F13.

För att minska antalet avhoppare från Teknisk fysik under första terminen har ett projekt utförts. Detta projekt resulterade i ett utskick till de kommande studenterna, vilket delvis innehöll information om programmet och den första terminen, samt en kort genomgång av matematik som studenten sedan tidigare förväntas kunna. Utskicket avslutades med ett självdiagnotiskt test med lösningsförslag och facit. Utöver detta resulterade projektet även i ett webb-baserat självtest, där studenten med hjälp av flervalsfrågor kunde kontrollera sina kunskaper online.

Produktrapport

Enkätverktyg Avsiktsförklaring - VT14

Projektgrupp: Alexander Östman F08, Simon Agvik F10, Niklas Andersson F10, Joel Vedin F11

Målet med projektet är att utveckla och leverera ett webbaserat enkätverktyg i syfte att göra hanteringen av enkäter digitalt och att göra det smidigare. Produkten består av en webbsida designad att fungera som enkätverktyg för lärare och studenter. Projektet består av två huvuddelar, utveckling av webbaserat enkätverktyg, samt testande av sagda enkätverktyg. Enkätverktygets uppgift är att tillåta studenter att svara på enkäter online, med möjligheten att göra så via s.k. smartphones. Detta för att begränsa pappersanvändning samt förenkla enkätstudier. Idén är helt enkelt att digitalisera enkätstudier. Den ansvariga läraren skall ha möjlighet att följa studien i realtid, samt erhålla enklare analys av studien i realtid. Datat skall även kunna sparas i excel-format för vidare studier.

Avsiktisförklaring

Inventering av programkurser - VT12

Projektansvarig: Mats Forsberg
Beställare: Programledningen för Teknisk fysik

Under vårterminen 2012 genomfördes en inventering av Teknisk fysiks programkurser med avseende på förväntade studieresultat (FSR, d.v.s. kursmål) i relation till nationella och lokala mål samt till CDIO:s syllabus (se www.cdio.org). Därutöver lokaliserades även kursernas ev. implicita mål (som examineras i kurserna men som inte finns explicit dokumenterade i kursplanerna), och examinationsformerna sågs över. Under kommande år ska programledningen för Teknisk fysik verka för att de implicita målen införs i kursplanerna. Ungefär 90% av Teknisk fysiks programkurser (enligt då gällande utbildningsplan) inventerades vid detta tillfälle.

Rapport

Röda trådar inom programmet - HT12

Projektdeltagare: Kim Olsson, Marcus Paulsson, Ragnar Seton, Hampus Forsberg (samtliga F09)

Under läsåret 12/13 drevs ett projekt för att skapa en bättre möjlighet att överblicka och analysera kopplingar mellan programmets kurser för att kunna informera studenter om lämpliga studievägar.

Röda trådar inom pr2ogrammet

Röda tråden 2 - VT11

Projektdeltagare: Stefan Hedman (F06), Robin Lundberg (F10), Richard Tano (F06), Tomas Berglund (F07)

Under VT11 startades projektet Röda Tråden v2 för att ytterligare utveckla den redan populära portalen och lägga till ytterligare funktionalitet. Publiceringen av den nya versionen är planerad lagom till terminsavslutningen VT11.

Projektrapport

Robottävling - HT11

Under hösten 2011 startades studentprojektet ”Robottävling” med målsättningen att utveckla ett koncept för en Robottävling på teknisk fysik. Projektgruppen designade konceptet under HT11 samt första delen av VT12 och genomförde därefter en robottävling med tre lag bestående av studenter från teknisk fysik från olika årskurser. Hela konceptet utvärderades och presenterades i nedanstående rapport.

Rapport Robottävling

Profilutredningar - HT11

Under läsåret 11/12 vidareutvecklade vi våra profiler, här nedan finns rapporter för profilerna.

Ansvarig för vidareutvecklingen var programledningen.

Mätteknik och industriell statistik
Medicinsk teknik
Finansiell modellering
Fotonik

 

Alumnmentorskap - HT10

Projektgrupp: Amanda Albano, Frida Kvarnström, Emelie Lind. Samtliga F08.

Genom att erbjuda ett mentorskapsprogram till studenterna på Teknisk fysik vill programledningen minska avhoppen i de tidigare årskurserna. Projektet alumnmentorskap hade som mål att ta fram styrdokument och handledningar för ett mentorskapsprogram. Förutsättningarna var att det kunde drivas på ett enkelt sätt med små resurser.

Efter en förstudie innehållandes enkätundersökning, litteraturstudie och omvärldsanalys blev resultatet mentorskapsprogrammet @Umeå. Till detta skapades också tre handledningar Mentorskapsplan för @Umeå, @Umeå Mentor och @Umeå Adept.

@Umeå, eller AT Umeå, står för Alumnmentorskap på Teknisk fysik, Umeå. @Umeå är ett internetbaserat program men det finns möjlighet till en frivillig fysisk träff. Programmet sträcker sig över ett läsår, från höst till sommar. I @Umeå ges deltagarna ramar och stöd för att underlätta kontakten via lärplattformen Cambro.

Alumnmentorskap

Avslutningscermoni - HT10

Projektgrupp: Frida Kvarnström, Amanda Albano, Emelie Lind. Samtliga F08.

Studenter på Teknisk Fysik i Umeå saknar ett tydligt avslut för sina studier. Det framkommer tydligt i en enkätundersökning till studenter och alumner som gjordes under våren 2010.

En avslutningsceremoni ger inte bara ett tydligt avslut utan påverkar även sammanhållningen inom programmet och klasserna positivt. Man skapar en identitet och får ett bra avtack ifrån programmet. Det skapar även möjlighet att motivera studenter att ha en kontakt med programmet som alumner.

Detta resulterade i två förslag till hur en avslutningsceremoni kan se ut. Den ena arrangerad av Umeå Tekniska högskola för alla högskolans program, den andra arrangerad av Teknisk fysik för programmets studenter.

Förslag på Avslutningsceremoni

MathCare - VT10

Projektansvarig: Tomas Forsberg (F05)

Projektet behandlar planering, uppstart, och genomförande av en undervisningsverksamhet riktad mot gymnasieelever. På beställning av Teknisk Fysik syftar verksamheten till att motverka den avskräckande syn på matematik som elever på gymnasiet kan ha, i förhoppning om att öka antal sökande till tekniska utbildningar. Projektet ledde till riktlinjer och styrdokument för att lätt kunna implementera projektet i praktiken.

Projektrapport

Utveckling av kvalité och kommunikation inom Teknisk fysik - HT09

Deltagarna är: Tobias Brändström, Peter Moritz, Daniel Zakrisson, Johan Zakrisson och Anders Thelin. Samtliga deltagare är F05.

För att ytterligare förbättra kvalitén på Teknisk fysik skall en teknik för att svetsa samman kurserna i utbildningen tas fram. Under formerna av en lärarworkshop skall kurser utvärderas av lärare för att upptäcka om förväntade kunskaper och erhållna kunskaper från tidigare kurser stämmer överens. Att på detta sätt få lärarna mer medvetna om kurserna omkring dem tros leda till att de arbetar mer mot ett gemensamt mål och en mer kompetent teknisk fysiker i slutet av utbildningen.
Den teknik som utvecklas skall senare kunna tillämpas på mer specifika delar av utbildningen som till exempel rapportskrivning eller muntlig kommunikation. Slutmålet är att använda tekniken på hela utbildningen och alla dess profileringar men projektet som startades hösten 2009 har som mål att tillämpa den på det första året inom Teknisk fysik.

PIVOT (Physics Inspiration Visualization Observation Teaching) - HT09

Projektdeltagare: Tomas Sverin F06, Erik Sandström, Johan Lindberg F06, Fredrik Forsgren F06

Projekt Pivot har som syfte att göra fysik på gymnasienivå mer positiv och intressant genom att utnyttja enkel datorvisualisering och simulering med datorprogrammet Phun.
Resurser hos lärare ute på gymnasieskolorna är begränsade, det här projektet ska hjälpa dem igång med en ny typ av undervisning som är enkel och kvalitativ. Projektet kommer dessutom att göra det lättare för lärare att visualisera viktiga delar av undervisningen som kan vara svåra att få fram under traditionella former.
Det projektet kommer att leverera är en produkt bestående av två laborationer som är uppdelade i gymnasieskolans Fysik A och Fysik B samt en introduktionsmanual som enkelt kan användas i workshops för att utbilda lärare i materialet.

PIVOT, Projektrapport

Kursutveckling på Teknisk Fysik - VT09

Projektansvarig: Anders Berglund

Med anledning av resultatet av den självvärdering som genomfördes på Teknisk vt 2008 och de kursutvärderingar som ständigt utförs på Tekniskfysik startade under vt 2009 ett kvalitetsprojekt. Projektet syftar till att komma till rätta med några av de synpunkter som studenterna hade på utbildningen. Synpunkter som även varit tydliga i kursutvärderingar en tid tillbaka.
Dels kommer ett antal laborationer i några olika grundkurser i fysik att få en översyn. Det kan röra sig om att förbättra hur laborationerna introduceras, hur de redovisas, hur kommunikationen mellan labhandledare och kursansvarig går till m.m.
En annan synpunkt som framkom dels i självvärderingen är att studenterna får problem med programmering när de når profileringskurser. Hur lär vi egentligen ut programmering, numeriska metoder och beräkningartekniska ämnen under utbildningen? Vad förväntas studenten kunna efter de första tre åren på programmet oavsett om studenten sedan väljer en beräkningsprofil eller inte. Detta ska också redas ut och leda till en förbättring.

Slutrapport

Röda Tråden - HT08

Projektansvariga RT v1: Anders Berglund (F06), Joakim Dahlberg (F05)

Kvalitetsprojektet Röda tråden (RT) är ett projekt avsett att förbättra den efterfrågade idén om att skapa en lättillgänglig kursöversikt för kursval, personlig utbildningsplanering samt utvärderingssyfte för programmet Teknis fysik i Umeå. Idén föddes redan på 90-talet när programmet var relativt nytt, men tidigare har projektet inte riktigt lyft. Detta på grund av problem att hålla databasen uppdaterad och att göra informationen tillräckligt åtkomlig. Den första versionen att bemöta dessa problem publicerades under HT08, projektrapporten finns tillgänglig nedan.

RT, Projektrapport

Kvalitetssystem för Teknisk fysik - VT08

Projektansvarig: Gustav Wikström F04

Kraven på kvalitet har höjts. Högskoleverket kräver nu dokument som beskriver kvalitetsarbete, mål, organisation och
ansvarsfördelning samt strategier för förankring, genomförande och uppföljning. Förslag har givits på att medel ska delas ut på
kvalitetsbasis. Detta innebär att en investering i att rusta upp kvalitetssystemet även kan visa sig vara ekonomiskt lönsamt. Med bakgrund i detta startades det här kvalitetsprojektet inom Teknisk fysik. Projektet bestod i att ta fram ett förslag till former, struktur och
ständiga förbättringar för ett Kvalitetssystem för Teknisk fysik. Förslaget skulle även innehålla hur systemet bör vara uppbyggt, hur
informationen kring kvalitet förmedlas och hur det kan utvärderas. Ett effektmål för projektarbetet är att på lång sikt få en klar bild
över verksamheten och på så vis kunna identifiera och förbättra kvaliteten på verksamheten.

Sammanfattning av kvalitets-workshop

Självvärdering av Teknisk fysik - VT08

Projektansvarig: Tomas Forsberg F05
Projektgrupp: Martin Harr F05, Mattias From F05, Jon Elfridsson F05

Våren 2008 initierades ett projektarbete med syfte att utföra en självvärdering av civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik i Umeå. I förlängningen vill Teknisk Fysik söka Högskoleverkets utmärkelse “Framstående utbildningsmiljö”, och detta projekt kan ses som förstudien för att kunna nå till detta mål.

Projektrapport

Datorsalarna - HT07

Projektansvarig: Joakim Dahlberg (F05)

Datorsalarna är under ständigt utveckling och förbättringar genomförs kontinuerligt. Detta är något vi värdesätter och har stor inverkan på kvalitén på utbildningen. Nytt system med individuella användare började användas fr.o.m. HT07, detta har underlättat användningen för den enskilda studenten; man slipper onödigt tröga datorer, fel i systemfiler etc. Men detta har även inneburit en del problem med licenser till program och skrivarbekymmer. Detta är som sagt något vi ständigt jobbar med och försöker förbättra.