Organisation

Här finner du mer information om hur Teknisk fysik är organiserat och vilka som ansvarar för de olika delarna av programmets ledning.

Kontaktpersoner

Programansvariga

Maria Hamrin, programansvarig.
Krister Wiklund, bitr. programansvarig.
Maria ansvarar bl.a. för övergripande ledning och information och handlägger examensärenden.
Krister sköter bl.a. tillgodoräknande av kurser vid examensärenden.

Exjobbsansvarig

Lars-Erik Svensson, Lars-Erik handlägger ärenden som rör exjobbet. Han utser
bl.a. examinatorer, schemalägger redovisningstillfällen och svarar på
frågor som rör exjobbet.

Studievägledare

Lars-Erik Svensson, Lars-Erik sköter antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, studenters CSN-problem samt bistår med diverse intyg.

Utlandsstudierektor för fysikinstitutionen

Jenz Zamanian, Jens handlägger ärenden rörande utbytesstudier i fysik. Detta gäller både inredsande och utresande studenter.

Amanuenser

Lucas Hedström, IT-amanuens.
Ellinor Klintåker, Kvalitetsamanuens.
Sandra Mattsson, Samverkansamanuens.
Amanuenserna har egna ansvarområden såsom ordförande för Studienämnden
(SN), arbete med näringslivskontakter, datasalarna och
marknadsföring. Dessutom informerar de om hur det är att läsa på
programmet, ger råd inför kursvalen och hjälper till i
rekryteringsprocessen.

Kvalitetssamordnare

Anna Joelsson, Sweco. Anna granskar programmets kvalitetsarbete samt arbetar även med egna kvalitetsprojekt inom programmet.

Vaktmästare

Jörgen Eriksson, Jörgen lämnar ut rättade fysiktentor och administrerar passerkort, med mera.

Programrådet

Programrådet är Teknisk fysiks strategiska ledningsorgan.

Programrådet

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen, även kallat programledningen, är Teknisk fysiks operativa grupp.

Ledningsgruppen

PR-gruppen

Som många av er vet håller Teknisk Fysik i Umeå högsta möjliga kvalitet. PR-gruppen är en grupp som ska verka för att sprida information om detta samt skapa en bättre kontakt med bl.a. allmänheten, gymnasieskolor och näringsliv.

PR-gruppen

Studienämnden

Studienämnden är en undergrupp till F-sektionen som bildades 1988 för att bevaka utbildningens kvalitet via till exempel kursgransknin. Studienämnden utgörs av 1-6 studenter från varje årskull och håller regelbundna möten för att diskutera aktuella frågor för programmet.

Studienämnden